RSS
Write some words about you and your blog here

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Hướng dẫn học Nghị quyết TW 7 (khóa XI)

Ban tuyên giáo Huyện ủy Sông Hinh vừa có hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Nội dung của đợt học tập này tập trung vào các Nghị quyết, kết luận tại hội nghị làn thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XI) như: Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết số 24, ngày 3/6/2013, về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Kết luận số 64, ngày 28/5/2013, về tiếp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Kết luận số 63, ngày 27/5/2013, về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người ưu đãi, người có công.
Đợt học tập nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng, từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy địa phương, đơn vị thực hiện các nghị quyết, kết luận của trung ương một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp, đồng thời qua đó tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương mới của Đảng.
         

V Thùy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét