RSS
Write some words about you and your blog here

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Khối 8

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 TIẾT 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8.
BẦU BAN CÁN SỰ LỚP
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng  của mình trong năm học lớp 8.
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp

- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học sinh lớp 8.
- Kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp
III. Các phương pháp:
- Trao đổi, thảo luận
- Nghe báo cáo và thảo luận
- Bỏ phiếu bầu
IV. Tài liệu và phương tiện
* Câu hỏi thảo luận:
1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8…)
2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này? Vì sao?
3/ Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
* Bảng báo cáo kết quả hoạt động của cán  bộ lớp năm học qua.
* Phiếu bầu, giấy Ao, bút lông
* Tiết mục văn nghệ.
V. Tiến  hành hoạt động:
1. Khám phá:
Hát bài hát tập thể: “ chào người bạn mới đến”  nhạc và lời của Lương Bằng Vinh. GVPT phát biểu lí do  để tập thể lớp hiểu rõ tầm quan trọng của tiết học hôm nay. Đội ngũ cán bộ lớp giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập rèn luyện của lớp.
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Người điều khiển chia tổ thành 1 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấp Ao và bút lông
- Người điều khiển  cho đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi cho nhóm mình
- Các nhóm thảo luận và trình bày lên giấy
- Kết quả của mỗi nhóm dán lên bảng
          Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp      
- Người điều khiển lần lượt cho đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm
- Sau khi các nhóm trình bày mời giáo viên cho ý kiến
Hoạt động 3: Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua
- Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm qua
- Lớp thảo luận
- Người điều khiển tổng kết
Hoạt động 4: Bầu cán bộ mới
- Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp
- Ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp .
- Thư ký ghi tên các bạn ứng cử, đề cử
- Bầu ban kiển phiếu , trưởng ban kiểm phiếu và nêu thể lệ bỏ phiếu.(Bầu lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng)
- Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả
- Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến
- GVPT phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ cho các em.
Hoạt động 5: Văn nghệ
- Mời đại diện các nhóm trình bày một số tiết mục văn nghệ
3. Thực hành: Xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới
- Người  điều khiển yêu cầu từng cá nhân ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Mời một số học sinh trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. Thư ký ghi nhanh các ý kiến lên bảng.
- Cả lớp góp ý kiến, cùng nhau phân tích lựa chon các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học
- Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản cho lớp vận dụng
4. Vận dụng:
GV yêu cầu học sinh về nhà suy nghĩ các biện pháp của lớp, từ đó lựa chọn các biện pháp cho cá nhân mình tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng mình là học sinh lớp 8
VI. Tư liệu:
Câu hỏi thảo luận:
1. Bạn hãy nêu các truyền thồng tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải giữ gìn, phát huy.
2. Theo bản  lớp ta đã xây dựng và phát huy được những truyền thống tốt đẹp nào?
3. Hãy kể một số tấm gương tốt trong trường hoặc trong lớp mà bạn thấy cần phải học tập?
4. Theo bạn do đâu mà trường ta có những truyền thống tốt đẹp đó?

........................................................oo0oo........................................................
Ngày soạn: 7. 9. 2011
Ngày giảng:  9/ 9/ 2011CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 
       

TIẾT 2: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu được truyền thống của lớp và của trường sau 2 năm học tập và rèn luyện
- Biết trân trọng những truyền thống đó
- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về truyền thống nhà trường
III. Các phương pháp:
- Bản đồ tư duy
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Những tư liệu về truyền thống nhà trường mà học sinh cần học tập, giữ gìn và phát huy như:
+ Truyền thống học tâp: Những gương học sinh giỏi, HS vượt khó vươn lên, HS giải trong các kỳ thi HS giỏi, giải toán trên máy tính Casio, giải toán violympic
+ Các truyền thống tốt đẹp khác :đoàn  kết, tương trợ, giúp đỡ các bạn nghèo vui xuân đón tết nguyên đán( hình thức phát quà), xây dựng tập thể vững mạnh, rèn luyện đạo đức , tôn sư trọng đạo.
+ Truyền thống trong các lĩnh vực hoạt động của trường, của lớp: văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa (chăm sóc mẹ liệt sĩ)
- Một số câu hỏi thảo luận.
- Các tiết mục văn nghệ.
- Giấy Ao, bút lông
- Các phiếu học tập
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Xây dựng bản đồ tư duy:
+ Người điều khiển treo 2 tờ giấy: 1 tờ viết về truyền thống của trường, 1 tờ viết về truyền thống của lớp.
+ Từng HS lên bảng dán
+ Gọi vài HS đọc to các truyền thống của trường và truyền thống của lớp lên bảng
- Như vậy chúng ta đã có một bức tranh khái quát về truyền thống của lớp, của trường
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Người điều khiển chia mỗi tổ là một nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bút và một giấy.
- Mỗi nhóm bốc thăm một câu hỏi trong số những câu hỏi đã viết sẵn rồi thảo luận  nhóm, viết lên giấy
- Dán kết quả thảo luận lên bảng
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận
-Người điều khiển lần lượt cho đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình
- Người điều khiển kết luận hoặc mời giáo viên cho ý kiến
- Tiếp tục người điều khiển nêu câu hỏi chung cho cả lớp thảo luận
Câu hỏi:
Theo bạn, HS phải làm như thế nào để giữ gìn, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của lớp? (Nêu rõ các ý tưởng và biện pháp)
- HS suy nghĩ và biểu đạt ý kiến của mình
- Người điều khiển kết luận
Hoạt động 3: Văn nghệ ca ngợi truyền thống của trường, của lớp
- Các hình thức văn nghệ: hát, đọc thơ
- Lớp phó văn thể trình bày, sau đó cá nhân  có năng khiếu
3. Thực hành:
Hoạt động 4: Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của trường, của lớp
- Người điều khiển yêu cầu các tổ bàn bạc, thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ (bản kế hoạch trình bày lên giấy)
- Các tổ treo bảng kế hoạch
- Mời đại diện tổ trình bày kế hoạch hành động của tổ để xây dựng, phát huy các truyền thống tốt đẹp.
- Người điều khiển mời GVPT nhận xét, kết luận về kế hoạch phấn đấu của tổ. GV nhấn mạnh các bản kế hoạch của acc1 tổ để xây dựng, giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường
4. Vận dụng:
GV yêu cầu mỗi HS về nhà suy ngĩ về bản kế hoạch của tổ mình. Từ đó mỗi HS hãy xây dựng kế hoạch cá nhân  tùy thuộc vào điểm mạnh và khả năng của bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện phát huy các điểm mạnh đó góp phần xây dựng, giữ gìn, phát huy các truyền thống của lớp của trường.
VI. Tư liệu:
Câu hỏi thảo luận:
1. Bạn hãy nêu các truyền thồng tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải giữ gìn, phát huy.
2. Theo bản  lớp ta đã xây dựng và phát huy được những truyền thống tốt đẹp nào?
3. Hãy kể một số tấm gương tốt trong trường hoặc trong lớp mà bạn thấy cần phải học tập?
4. Theo bạn do đâu mà trường ta có những truyền thống tốt đẹp đó?

........................................................oo0oo........................................................

Ngày soạn: 4. 10. 2011
Ngày giảng:  7/ 10/ 2011

Tiết  3 +  4 :   CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu ý nghĩa lời Bác dạy, hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt như Bác mong muốn
- Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực
- Rèn luyện và thực hành các phương pháp học tập, cùng giúp đỡ nhau học tốt
II. Các kỹ năng sống và nội dung, mức độ tích hợp trong họat động:
- Kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn phù hợp để học tốt
- Ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm cao, khiêm tốn học hỏi
- Mức độ: liên hệ.
III. Các phương pháp:
- Trao đổi, thảo luận.
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các bản báo cáo về kinh nghiệm học tập, về phương pháp học tập tốt do cá nhân tự chuẩn bị
- Phấn, bảng để các cá nhân trình bày và minh họa : mô hình, dụng cụ học tập liên quan khác
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Trước khi vào thảo luận, người điều khiển nêu câu hỏi sau cho cả lớp cùng suy nghĩ: Các bạn hiểu thế nào là học tốt?
- Cá nhân lần lượt trả lời
- Người điều khiển ghi tóm tắt lại các ý kiến của cá nhân lên bảng, sau đó kết luận lại
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Làm thế nào để học tốt.
- Lớp trưởng nêu cách thức tiến hành trao đổi thảo luận theo chủ đề “ làm thế nào để học tốt?”. Yêu cầu các bạn khi nêu ý kiến không được đọc báo cáo đã viết  sẵn, mà dùng lời để trao đổi, tranh luận một cách tự nhiên.
- Lớp trưởng lần lượt nêu vần đề để lớp trao đổi, thảo luận
Ví dụ: làm thế nào để học tốt môn Văn, Toán? Các bạn gặp khó khăn gì trong môn Tiếng anh? Lớp học yếu nhất là môn nào? Tại sao và hướng khắc phục?.....
- Sau mỗi vấn đề được nêu, lớp phó phụ trách học tập phối hợp cùng với lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi
- Lớp trưởng tóm tắt từng vấn đề đã được trao đổi, thảo luận, nhất trí cao
- Gặp vấn đề khó nhờ GVPT cố vấn, giải đáp
Hoạt động 2:  LÔ giao ­íc thi ®ua
* Th¶o luËn : giao ­íc thi ®ua , ®¹o ®øc häc tËp phÊn ®Êu ®¹t c¸c tæ, c¸ nh©n
- Tæ tr­ëng c¸c tæ giao ­íc thi ®ua, b¶n giao ­íc cã ch÷ kÝ cña c¸c c¸ nh©n  víi c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cô thÓ
- C¸ nh©n giao ­íc thi ®ua
- §äc b¶n tãm t¾t c/tr×nh thi ®ua cña líp víi c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p cô thÓ
* Th¶o luËn :
- VÒ chØ tiiªu phÊn ®Êu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn
- Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thi ®ua cña líp

Ho¹t ®éng 3:  Nh÷ng tÊm g­¬ng häc tèt. 
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c©u hái hoÆc c©u ®è
- B¹n h·y kÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ g­¬ng v­ît khã v­¬n lªn trong häc tËp
- Tr­êng ta cã bao nhiªu b¹n häc giái toµn diÖn liªn tôc tõ líp 6 ---> líp 9 . H·y kÓ vÒ 1 tÊm g­¬ng cô thÓ
- H·y tr×nh bµy 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ mµ b¹n yªu thÝch

Ho¹t ®éng 4: H¸t vÒ m¸i tr­êng vµ quª h­¬ng
- BGK th«ng b¸o thÓ lÖ thi
- Thi h¸t gi÷a c¸c tæ
- Thi h¸t c¸c nh©n , cña c¸c tæ víi nhau
* C¸ch thøc chÊm ®iÓm : thang ®iÓm 10
          - ND : 4 ®iÓm .
           - Tr×nh bµy: 4 ®iÓm .
           - Trang phôc : 2 ®iÓm .
* Mêi c¸c nhãm bèc th¨m dù thi
- C¸c nhãm tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ cña nhãm m×nh
- BGK thång nhÊt cho ®iÓm ghi lªn b¶ng
- Mêi c¸c nh©n tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ
- BGK cho ®iÓm c¸c c¸ nh©n tham dù
- BGK c«ng bè k/q
- Trao gi¶i th­ëng cho c¸ nh©n vµ nhãm
- Mêi c¸ nh©n lªn nhËn phÇn th­ëng
3. Vận dụng:
 Người điều khiển yêu cầu về nhà trình bày lại bản kế hoạch của mình và dán vào góc học tập của mình và chúc các bạn thực hiện tốt kế hoạch của mình và nhận được sự thành công từ bản thân

........................................................oo0oo...................................................
Ngày soạn: 1. 11. 2011
Ngày giảng:  4/ 11/ 2011

Tiết 5 + 6  
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
I. Mục tiêu:
Sau khi hoạt động, HS có khả năng:
- Khắc sâu tình nghĩa thầy trò, về công ơn đối với thầy, cô giáo .
- Biết cách ứng xử , giao tiếp với các thầy, cô giáo
- Kính trọng, yêu quý, lễ phép và tin tưởng với thầy, cô giáo.
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng ứng xử với thầy cô giáo
III. Các phương pháp:
- Biểu đạt sáng tạo.
- Thảo luận
- Kể chuyện
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các tư liệu HS sưu tầm được : Những quyển sách, bài báo, bài thơ, bài hát, câu chuyện, ca dao, tục ngữ, tranh ảnh về thầy cô giáo, về tình nghĩa thầy trò
- Những câu hỏi dành cho thảo luận
- Một số tiết mục văn nghệ về thầy, cô giáo, về tình nghĩa thầy trò.
- Bảng cho điểm của ban giám khảo trên giấy Ao
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hiện 2 bài hát:
+ Giới thiệu một HS nữ hát đơn ca bài “Bụi phấn”
+ Cả lớp cùng hát bài “Khi tóc thầy bạc trắng”
- Sau khi lớp thể hiện 2 bài hát, người điều khiển phỏng vấn nhanh một số HS :
+ Nội dung bài “Bụi phấn” nói về điều gì?
+ Nội dung bài “ Khi tóc thầy bạc trắng”nói về điều gì?
+ Cảm nghĩ của bạn khi nghe bài hát trên?
+ Những hình ảnh nào về người thầy trong 2 bài hát mà bạn ghi nhớ nhất ? Vì sao?
- Người điều khiển cho 1 -2 HS ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng
- Người điều khiển cho 1 HS đọc to ý kiến của các bạn
- Người điều khiển kết luận để dẫn nhập vào hoạt động chính “ Thảo luận chủ đề tình nghĩa thầy trò”
2. Kết nối:
                             Hoạt động 1: Thảo luận theo chủ đề “ tình nghĩa thầy trò”
* Các nhóm trưng bày và giới thiệu kết quả sưu tầm
- Người điều khiển yêu cầu các nhóm trưng bày kết quả sưu tầm vào các vị trí đã được phân công; quy định tới gian cho các nhóm trưng bày
- Các nhóm bàn bạc thể hiện trang trí, trưng bày, theo các cách sáng tạo của nhóm mình, phân công 1,2 người đại diện nhóm trình bày giới thiệu kết quả sưu tầm
- Kết thúc thời gian cho các nhóm trưng bày , người điều khiển yêu cầu cả lớp đi vòng quanh xem
- Lần lượt các nhóm báo cáo kết quả sưu tầm ,các nhóm trình bày nội dung ý tưởng trưng bày của nhóm nói lên tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy ,cô giáo . Các nhóm có thể biểu đạt sáng tạo các báo cáo cuả nhóm bằng cách minh họa  như ca hát, ngâm thơ, kể chuyện về tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy, cô giáo….
- Người điều khiển mời ban giám khảo cho ý kiến đánh giá kết quả sưu tầm, trưng bày  của các nhóm. Ban giám khảo cho điểm các nhóm công khai được viết lên bảng
* Thảo luận theo lớp về tình nghĩa thầy trò
- Thảo luận được thể hiện dưới hình thức hái hoa
- Người điều khiển động viên các bạn xung phong lên hái hoa
- HS lên hái hoa, mở ra và đọc to câu hỏi và phát biểu ý kiến.
- Nếu gặp những câu hỏi khó hoặc tranh luận người điều khiển có thể mời GVPT trợ giúp
Hoạt động 2: Lễ đăng ký tuần học tốt
- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lên đăng ký tuần hoạc tốt, ký vào bản chương trình hành động của lớp
Hoạt động 3: Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN ( Sinh hoạt toàn trường)
Hoạt động 4: Thi sáng tác theo chủ đề công ơn thầy cô
GV động viên các em sáng tác về thầy cô giáo
3.Thực hành:
- Người điều khiển nêu câu hỏi yêu cầu trình bày 1 phút
+ Sau hoạt động này , bạn thu hoạch được những gì bổ ích nhất về tình nghĩa thầy trò?
+ Trong hoạt động này, bạn tâm đắt điều gì nhất? Điều gì bạn thấy chưa hài lòng?
+ Bạn sẽ ghi nhớ nhất điều gì về tình nghĩa thầy trò?
- Cho 1 vài HS trình bày, HS lựa chon 1 câu hỏi để trình bày và lưu ý không trùng ý kiến với bạn
- Người điều khiển mời GVPT cho ý kiến kết luận

4. Vận dụng:
GV yêu cầu HS về nhà viết bản thu hoạch và liên hệ thực tế của bản thân về tình nghĩa thầy trò, biểu hiện  lòng biết ơn bằng hành động thực tế hơn

........................................................oo0oo........................................................


Ngày soạn: 14 / 11 / 2010
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TIẾT 6: TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Sinh hoạt toàn trường dưới c

CHỦ ĐIỂM THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
TIẾT 7: HỘI VUI HỌC TẬP

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết cách giải thích các hiện tượng trong cuộc sống
- Hứng thú, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong học tập để đạt kết quả cao
II. Các kỹ năng sống :
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III. Các phương pháp:
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Bài tập tình huống
- Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Hệ thống các câu hỏi, câu đố, bài tập, tình huống, vấn đề phục vụ cho việc ôn tập do lớp lựa chọn và xây dựng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như: cây hoa để gài câu hỏi, giấy A4 , bút lông
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
          GV đặt vấn đề với HS: Hội vui học tập là dịp để các  em thể hiện khả năng nắm hiểu kiến thức các môn học của mình, đồng thời cũng giúp các em có điều kiện giao lưu thông qua các hoạt động cụ thể. Đây là thời điểm ôn tập học kỳ I. Trên cơ sở các em đã và đang ôn tập thi học kỳ I theo nhóm hoặc cá nhân, hôm nay lớp chúng ta cùng nhau tổ chức hội vui học tập để các em tự trình bày hiểu biết của mình  và cùng nhau giải quyết những băn khoăn, thắc mắc nảy sinh trong quá trình ôn tập
2. Kết nối:
                             Hoạt động 1: Trò chơi hái hoa
-Người điểu khiển chương trình phổ biến cách thức thi : trên cây hoa là những bộng hoa câu hỏi có liên quan nội dung ôn tập của một vài môn(Văn, toán, anh, sinh, lý, hóa..) và xen kẽ một vài câu hỏi vui chơi văn nghệ. Đại diện từng tổ lên hái hoa, đọc to câu hỏi cho cả lớp cùng biết và suy nghĩ trong 1 phút sau đó trả lời
- Nếu không trả lời được thì người khác sẽ trình bày suy nghĩ của mình trong 1 phút
Hoạt động 2: Hỏi – Đáp
- Người điều khiển mời 2 người tham gia hoạt động hỏi – đáp. Một người sẽ hái hoa, người kia trả lời câu hỏi của người hái hoa. Người được hái hoa đọc to câu hỏi cho cả lớp cùng biết, người trả lời trình bày suy nghĩ của mình. Các thành viên khác có thể chia sẽ ý kiến
3. Thực hành:
Hoạt động 3: Thi ứng xử tình huống
- Đó là những tình huống này sinh trong quá trình ôn tập và đang trong phòng thi . Người điều khiển  đề nghị lớp đưa ra một vài tình huống cụ thể. Ví dụ:
+ Trong giờ ôn tập toán chuẩn bị thi HKI, bạn A không chú ý  mà lại trêu bạn không cho bạn học. Trong tình huống này, bạn sẽ giải quyết ra sau?
+ Giả sử trong giờ thi, bạn B đã cho bạn nhìn bài để chép vì câu hỏi đó quá khó, liệu bạn có chép không?
Với tình huống đưa ra, người điều khiển yêu cầu lớp trình bày cách giải quyết của mình. Mọi thành viên trong lớp có thể đưa ra những cách giải quyết khác nhau. Mời GVPT  phát biểu ý kiến. GVPT có thể gợi ý hoặc định hướng cách giải quyết cho từng tình huống cụ thể
- HS có thể đưa ra các tình huống trong học tập hằng ngày để các bạn tham gia giải các tình huống đó
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS tiếp tục về nhà suy nghĩ và tự mình xây dựng các câu hỏi, bài tập cho hội vui học tập tiếp theo
- Người điều khiển đánh giá chung về tinh thần thái độ tham gia của HS
- Người điều khiển tổng hợp kết quả các hoạt động và mời GV gợi ý các hoạt động tiếp theo


CHỦ ĐIỂM THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
TIẾT 8: GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu sâu sắc thêm về phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ
- Tự hào, yêu quý, và biết ơn bộ đội Cụ Hồ; kính trọng và biết ơn các Bác cựu chiến binh
- Biết noi gương bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập tốt, rèn luyện tốt, quan tâm giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh khó khăn
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động :
- Kỹ năng tự tin khi giao lưu
III. Các phương pháp:
- Động não
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Một số câu hỏi để giao lưu:
          + Những kỷ niệm sâu sắc của người lính?
          + Nguồn gốc sức mạnh làm nên truyền thống của bộ đội Cụ Hồ
- Một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về bộ đội Cụ Hồ
- Tặng phẩm để tặng các cựu chiến binh
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Trò chơi “Kể tên một số anh bộ đội Cụ Hồ”
- Ngườu điều khiển yêu cầu HS đứng vòng tròn và giới thiệu luật chơi. Dùng bóng tung lên, bóng đến tay ai người đó kể tên anh bộ đội Cụ Hồ mà bạn biết
- Cả lớp chơi,  thư ký ghi lại tên các anh bộ đội Cụ Hồ lên bảng
- Người điều khiển gọi 1, 2 HS đọc to những thông tin ghi trên bảng
2. Kết nối:
                             Hoạt động 1: Giao lưu với các cựu chiến binh
- Người điều khiển mời cựu chiến binh địa phương tham gia giao lưu với lớp
          + Cựu chiến binh tự giới thiệu vài nét về mình, kể cho HS nghe những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời bộ đội của mình, nhắn nhủ những mong muốn của mình với HS
          + HS có thể hỏi thêm (một số điều cần thiết về cuộc sống vật chất, tinh thần, nếp sống kỷ luật, tình đồng đội … của người chiến sỹ ) với cựu chiến binh
- Cảm ơn, tăng quà, hoa và hứa hẹn của lớp với cựu chiến binh
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 2: Liên hoan văn nghệ về bộ đội Cụ Hồ
- Các tiết mục văn nghệ của HS
- Các tiết mục văn nghệ của cựu chiến binh
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS noi gương chiến đấu theo các bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ HồCHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
TIẾT 9: THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG

I. Mục tiêu:
Sau  hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về Đảng
III. Các phương pháp:
- Động não
- Chúng em biết 3
- Thảo luận
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lịch sử ngày thành lập Đảng (3/2/1930)
- Các sự kiện lịch sử của Đảng
- Hệ thống câu hỏi, câu đố, bài tập tình huống có liên quan đến lịch sử ngày thành lập Đảng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như : giấy A4, bút màu, phiếu học tập, hồ dán..
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hiện 2 bài hát về Đảng, mùa xuân.
- Sau khi hát xong, người điều kiển chương trình  phỏng vấn nhanh một số học sinh
+ Bài hát ca ngợi về điều gì?
+ Ngày thành lập Đảng là ngày nào?
- Người điều khiển kết luận để nhập vào hoạt động chính “ Thi tìm hiểu về Đảng”
2. Kết nối:
                             Hoạt động 1: Các nhóm trình bày kết quả tìm hiểu
                             Hoạt động 2:
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu đố, câu hỏi….Sau mỗi câu hỏi, câu đố, đội nào cắm cờ báo hiệu sớm nhất sẽ được trả lời trước, giám khảo báo giờ. Nếu đội đó trả lời không đúng sẽ dành phần trả lời cho cổ động viên
- Ban giám khảo công bố điểm công khai sau khi đã nêu đáp án
3. Thực hành/ luyện tập:
- Người điều khiển nêu câu hỏi:
+ Sau hoạt động này bạn thu hoạch gì bổ ích về sự tìm hiểu Đảng
+ Sau khi tìm hiểu về Đảng, bạn tâm đắc nhất điều gì?
- GVPT kết luận, tóm tắt lại những nội dung trọng tâm thông qua hoạt động
4. Vận dụng:
GV yêu cầu mỗi HS về nhà viết bản thu hoạch về sự tìm hiểu Đảng Cộng Sản Việt Nam

CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
          TIẾT 10: THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG

I. Mục tiêu:
Sau  hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
          - Kỹ năng trình bày suy nghĩ về tổ chức Đảng, về gương Đảng viên
III. Các phương pháp:
- Động não.
- Thảo luận
- Kể chuyện
IV. Tài liệu và phương tiện:
          - Mời thầy cô dạy môn lịch sử làm cố vấn, cung cấp tài liệu về tổ chức Đảng và các gương Đảng viên
          - Cử người đẫn chương trình cuộc thi
          - Phân công chuẩn bị các tiết mục văng nghệ
          - Phân công trang trí, chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi …. liên quan đến chủ đề hoạt động, đáp án cho các câu hỏi đó
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
          - Mở đầu hoạt động, người điều khiển cho lớp hát tập thể các bài hát về Đảng
2. Kết nối:
          - Phân công mỗi tổ nhóm là một đội
          - Người điều khiển nêu các câu hỏi trọng tâm có liên quan đến tổ chức Đảng để các tổ, nhóm suy nghĩ, thảo luận
          + Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập ra?
          + Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam  ghi trong điều lệ Đảng là gì?
          + Trong điều lệ Đảng , mục tiêu của Đảng là gì?
          + Người Đảng viên Đảng lao động Việt Nam phải thế nào?
          + Ở trường ta có bao nhiêu Đảng viên, Đảng viên lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất là ai?
3. Thực hành/ luyện tập:
          - Viết bài thu hoạch suy nghĩ của em về tổ chức Đảng
4. Vận dụng:
          - Em tự xây dựng kế hoạch để tương lai phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào?CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
TIẾT 11: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
          - Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc
          - Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước
          - Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
          - Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân
III. Các phương pháp:
          - Đóng vai
          - Trò chơi giáo dục
          - Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát ….liên quan tới chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm, tự biên tự diễn
- Các nhạc cụ đơn giản như đàn, đĩa nhạc
- Các phương tiện dùng để trang trí
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Nêu tên các bài hát, bài thơ về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân
- Hát tập thể bài hát về xuân, tết
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thi đọc thơ ca ngợi về Đảng và mùa xuân
- Các tổ thảo luận tìm thơ ca về mừng Đảng, mừng Xuân trong 10 phút, sau đó theo thứ tự cử người lên trình bày.
- Tổ nào trình bày được nhiều thơ nhất là thắng cuộc
- Sau mỗi bài thơ GVPT nhận xét
Hoạt động 2: Thi hát ca ngợi về Đảng và mùa xuân
- Mỗi tổ cử người lên trình bày bài hát của tổ mình
3. Thực hành/ luyện tập:
- Kể chuyện về các phong tục vui xuân đón tết của gia đình  và địa phương em
4. Vận dụng:
Sưu tầm thêm bài hát(tên tác giả) về Đảng và mùa xuânCHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

TIẾT 12: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
          - Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc
          - Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước
          - Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm các lực chọn phù hợp để tham gia hoạt động văn nghệ
III. Các phương pháp:
          - Đóng vai
          - Trò chơi giáo dục
          - Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát ….liên quan tới chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm, tự biên tự diễn
- Các nhạc cụ đơn giản như đàn, đĩa nhạc
- Các phương tiện dùng để trang trí
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:CHỦ ĐIỂM THÁNG 3: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

          TIẾT 13: TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được mục đích, lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên hiện nay
- Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn
- Rèn luyện đạo đức, tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội ngũ của Đoàn
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tự nhận thức, tự tin phấn đấu vào đoàn
III. Các phương pháp:
- Suy nghĩ - thảo luận cặp đôi chia sẻ
- Biểu đạt sáng tạo
- Thảo luận
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS HỒ Chí minh( bài viết, sách báo, điều lệ đoàn….) và các tư liệu liên quan đến tổ chức Đoàn của nhà trường
- Các tiết mục văn nghệ (bài hát, bài thơ về Đoàn…)
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
Người dẫn chương trình nêu ra các câu hỏi :
+ Bạn hiểu gì về  ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 -3 -1931?
+ Vai trò và nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh hiện nay?
+ Bạn có muốn phấn đấu trở thành đoàn viên không? Vì sao?
2. Kết nối: 
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo viên nói về đoàn
- Báo cáo viên cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về Đoàn như:
+ Ngày, tháng, năm thành lập đoàn, ý nghĩa ngày thành lập đoàn, tên của đoàn qua từng thời kỳ, các phong trào lớn của Đoàn ,một số gương đoàn viên tiêu biểu
+ Qua quá trình nói chuyện , báo cáo viên có thể nêu câu hỏi cho HS khắc sâu kiến thức
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập và Đoàn được thành lập vào ngày tháng năm nào?
+ Bạn hiểu gì về ngày thành lập Đoàn ?
+ Vai trò của Đoàn trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước?
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
Câu hỏi: Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được hôm nay sau khi báo cáo và tham gia thảo luận là gì?
4. Vận dụng:
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch và liên hệ tìm hiểu các phong trào Đoàn ở địa phương ( tư liệu trang 78/79 sgv).

CHỦ ĐIỂM THÁNG 3: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

                   TIẾT 14:CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI TRẠI 26/3

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
          - Hiểu nội dung, ý nghĩa của hội trại 26/3 do nhà trường tổ chức.
          - Có kỹ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể
          - Ủng hộ hoạt động của hội trị, sẵn sàng tham gia với tinh thần chuẩn bị và chịu trách nhiệm cao.
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
          - Kỹ năng trình bày ý tưởng về chuẩn bị hội trại
III. Các phương pháp:
          - Thảo luận
          - Hỏi và trả lời
          - Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
          - Các tư liệu, tài liệu về hội trại, kế hoạch và nội dung tổ chức hội trại 26/3
          - Các phương tiện để dựng trại như: lều, bạc, dây, cọc, hoa trang trí…
          - Các nội dung tham gia văn nghệ, trò chơi, …
          - Các công việc khác do nhà trường phân công…
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Ngoài các hoạt động , thực hành tại lớp , để giáo dục toàn diện cho các em thì nhà trường còn giáo dục thêm cho các em kỹ năng sống  thông qua hoạt động tham gia hội trại 26/3
2. Kết nối: 
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- GV, người điều khiển photo kế hoạch và nội dung tổ chức hội trại 26/3 của nhà trường phát cho từng tổ nhóm
          - Các tổ nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên
          - Người điều khiển phân công từng thành viên tham gia trò chơi và lên kế hoạch cho các thành viên ôn tập các chuyên hiệu do tổ chức để vận dụng tham gia trò chơi lớn
Hoạt động 2: Văn nghệ
- Cán bộ phụ trách văn nghệ lên điều khiển chương trình văn nghệ
Hoạt động 3: Hỏi và đáp
- Em sẽ trang bị những gì cho mình khi xa nhà trong 2 ngày
3. Thực hành/ luyện tập:
Bản kế hoạch của các tổ được treo lên bảng  để thảo luận góp ý
4. Vận dụng:
Dựa vào kế hoạch của hội trại, em hãy tự viết kế hoạch của bản thân trong thời gian tham gia hội trại

CHỦ ĐIỂM THÁNG 4: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

TIẾT 15:HỌC SINH VỚI CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
          - Hiểu được một số vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại quan tâm như: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo…..
          - Có kỹ năng thu nhận những thông tin về những vấn đề đó
          - Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấu và tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với  mong muốn của mọi người
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
          - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin các vần đề có tính toàn cầu mà nhân loại qua tâm
III. Các phương pháp:
          - Động não
          - Thảo luận
          - Biểu đạt sáng tạo
          - Đóng vai
IV. Tài liệu và phương tiện:
          - Các tư liệu về một số vần đề toàn cầu, vấn đề nóng của xã hội như tệ nạn ma túy, dân số, môi trường, an toàn giao thông…
          - Các câu hỏi.
          - Một số tình huống
          - Bút dạ, giấy Ao
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Nêu câu hỏi:
+ Bạn hiểu thế nào là vấn đề toàn cầu?
+ Bạn hãy kể tên một số đề toàn cầu mà bạn biết ?
+ Tệ nạn xã hội là gì?
+ Bạn hiểu môi trường là gì?
+ Bạn hiểu thế nào là trật tự, an toàn giao thông?
2. Kết nối: 
 Hoạt động 1: Thi hiểu biết
          -  Mời giáo  viên môn GDCD, môn sinh học làm cố vấn
          - Tổ nhóm phân công đội thi, ban giám khảo, thư ký
- Các đại diện từng tổ lên bốc thăm câu hỏi và trả lời sai thì nhường cơ hội cho đội tiếp theo.
- Xen kẽ trong cuộc thi là một số tiết mục văn nghệ
Hoạt động 2: Thi đóng vai và phân tích tình huống
          - Mỗi tổ sẽ bốc thăm chọn tình huống cho đội mình
          - Các đội thảo luận phân tích tình huống , phân công đóng vai
          - Người dẫn chương trình hỏi những câu hỏi xung quanh tình huống trên
          - Ban giám khảo công bố điểm của các đội trong phần thi này
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 3: Trình bày 1 phút
          - Bạn hãy nêu nội dung chính của hoạt động này, nội dung nào ấn tượng nhất với bạn nhất?
4. Vận dụng:
Mỗi học sinh tìm hiểu thực tế ở địa phương còn tồn tại những tệ  nạn xã hội nào?


CHỦ ĐIỂM THÁNG 4: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

TIẾT 16: 30/4 . NGÀY LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
          - Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
          - Rèn luyện các kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể
          - Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động  kỉ niệm ngày giải phóng hòan toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
          - Kỹ năng trình bày suy nghĩ về ngày 30/4 lịch sử
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
          - Thảo luận
          - Kể chuyện
          - Biểu đạt sáng tạo
          - Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
          - Các tư liệu , ý nghĩa quốc tế của ngày 30/4
          - Những diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh dẫn tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975
          - Các tiết mục văn nghệ có liên quan đến ngày giải phóng 30/4
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:  Trong tháng tư hàng năm thường là toàn trường ta được nghỉ học các bạn biết đó là ngày gì và ý nghĩa của ngày đó là gì không?
2. Kết nối: 
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo nói chuyện về ngày  lịch sử 30/4/1945
          - GV, người điều khiển giới thiệu về ngày lịch sử 30/4/1945
          - Vai trò của cách mạng đối với ngày lịch sử 30/4/1945
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
          - Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi có liên quan để khắc sâu kiến thức cho HS
          - Nguyên nhân thắng lợi của ngày lịch sử 30/4/1945
                             Hoạt động 3: Văn nghệ
          - Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
          - Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được sau khi nghe báo cáo và tham gia thảo luận là gì?
4. Vận dụng:
          - GV hướng dẫn HS về nhà viết  thu hoạch, liên hệ trả lời câu hỏi “ Em sẽ làm gì để đền đáp công ơn của rất nhiều anh hùng đã ngã xuống, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”
CHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

TIẾT 17: BÁC HỒ VỚI THIỀU NHI

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày
- Tự hào, phấn khởi là con cháu của Bác Hồ , ra súc phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Tấm gương nhân ái, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
- Động não
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Thư Bác Hồ gửi các cháu thiệu nhi Việt Nam nhân dịp Tết trung thu, 15-9-1945
- Giấy bút để trình bày kết quả sưu tầm
- Từng tổ lựa chọn một vài báo cáo thu hoạch tốt nhất để trình bày trước lớp,  tổ có thể tập hợp thêm tập tư liệu đã sưu tầm vào một tờ giấy khổ to hay trong một quyển vở đẹp
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Người điều khiển cho lớp hát tập thể bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (Nhạc sĩ: Phong Nhã)
- Người điều khiển đặt câu hỏi liên quan tới bài hát trên
+Ý nghĩa của bài hát trên là gì?
+Qua bài hát trên, các bạn thấy tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi như thế nào?
2. Kết nối: 
          Hoạt động 1: Báo cáo thu hoạch
- Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”. Khi trình bày phải nói to, rõ ràng, rành mạch từng nội dung đã thu hoạch được và nêu cụ thể loại tư liệu, tài liệu nào đã giúp cho bản thân có được những thu hoạch đó
- Người điều khiển hướng dẫn toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh các báo cáo thu hoạch đó
Hoạt động 2: Thi trả lời nhanh nhất
- Mọi thành viên trong lớp đều tham gia. Người điều khiển mời một bạn bất kì lên bốc thăm đầu tiên,sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời. Ai có câu trả lời hay nhất thì người đó có quyền mời bạn khác lên bốc thăm, cứ thế tiếp diễn đến khi kết thúc hoạt động
3. Thực hành/ luyện tập:
- Nêu nội dung chính của hoạt động này, bạn tâm đắc nội dung nào nhất?
4. Vận dụng:
- Nêu trách nhiệm của người học sinh THCS phải làm để đền đáp công lao của BácCHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

TIẾT 18: THỰC HIỆN 5 ĐIỀU BÁC DẠY

I. Mục tiêu:
Sau hoạt động HS có khả năng:
- Nhận thức rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
- Biết thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở mọi lúc, mọi nơi
- Tích cực, chủ động, và vận động các bạn cùng thực hiện tốt 5 điều Bác dạy
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều bác dạy
- Những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng luôn thể hiện sự quan tâm của bác đối với mầm non  tương lai của đất nước
- Rèn luyện tính khiêm tốn, trung thực, cầm, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho HS
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Tranh, ảnh có nội dung 5 điều Bác Hồ dạy
- Các bài hát, điệu múa, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ
- Giấy khổ to, bút dạ, băng dính, kéo cắt cho các nhóm học sinh sử dụng để trình bày các ý kiến thảo luận
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Ngay từ cấp 1, chúng ta đã được học 5 điều Bác Hồ dạy, bạn nào có thể nói rõ nội dung các điều trên được?
2. Kết nối: 
                             Hoạt động 1: Nêu lại 5 điều bác Hồ dạy
- HS trong lớp nêu 5 điều Bác Hồ dạy
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
 + 5 điều Bác Hồ dạy có tác dụng như thế nào đối với thiếu nhi?
          + Trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy là gì?
- Các nhóm (tổ) thảo luận theo 2 nội dung đã nêu ở trên trong vòng 15 phút
- Người điều khiển mời các nhóm dán tờ giấy của nhóm mình lên bảng để cả lớp cùng quan sát và chuẩn bị bổ sung ý kiến
- Lần lượt từng nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình
- GVPT tóm tắt, hệ thống lại những nội dung trình bày của các nhóm
- Kết thúc thảo luận là phần diễn các tiết mục văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
- HS xây dựng được hệ thống biện pháp để thực hiện 5 điều Bác dạy
4. Vận dụng:
- Lập kế hoạch thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong học tập và rèn luyện đạo đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét